تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - مطالب شهریور 1393

حرف دل 5

اصطلاح

  چند اصطلاح فرانسوی برای بیان موقعیت اشیاء

  فارسی

  ENGLISH

  FRANCAIS

  نزدیک، کنار

  next to, beside

  à côté (de)

  در سمت راست

  to the right (of)

  à droite (de)

  سمت چپ

  to the left (of)

  à gauche (de)

  در خارج

  abroad

  à l'étranger

  بیرون شهر

  in the country

  à la campagne>  

    دوشنبه 24 شهریور 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات

حرف دل 4


  "اگر می خواهی لیاقت اعتماد را داشته باشی، صادق باش. 
  اگر می خواهی صادق باشی، درست باش.
  اگر می خواهی درست باشی، خودت باش."

    دوشنبه 17 شهریور 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات

اصطلاح

  چند اصطلاح کاربردی فرانسوی برای هنگام خداحافظی

  فارسی

  ENGLISH

  FRANCAIS

  بزودی میبینمت

  see you soon

  à bientôt

  تا بعد از ظهر

  until this evening

  à ce soir

  تا فردا

  until tomorrow

  à demain

  سروقت

  on time

  à l'heure

  سروقت

  on time

  à temps

   

    دوشنبه 10 شهریور 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات

حرف دل 2