تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - مطالب مرداد 1393

کاربرد های فعل Faire - قسمت 3

  در ادامه کاربرد های فعل Faire یک سری اصطلاح پرکاربرد فرانسوی آماده کرده ایم.


  اصطلاح به فرانسه

  معادل فارسی

  Faire aller a la rame

  ردیف کردن، مرتب کردن، منظم کردن

  Faire allusion

  مراجعه، رجوع

  Faire allusion à

  مراجعه کردن به، رجوع کردن به

  Faire appel

  فرا خواندن، طلبیدن

  Faire attention à

  توجه کردن به، مورد توجه قرار دادن

   

    دوشنبه 27 مرداد 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات

حرف دل 3

کاربرد های فعل Faire - قسمت 2

  اصطلاحات کاربردی فرانسوی با فعل Faire 

  اصطلاح به فرانسه

  معادل فارسی

  Fiare accoucher

  آزاد کردن، رها کردن، دلیور کردن

  Faire accumuler

  دور هم جمع شدن

  Faire adapter

  مطابقت دادن، وفق دادن، تطبیق دادن

  Faire administrer un legs

  اعتماد کردن

  Faire agacer

  خاریدن، خارش داشتن

   

    دوشنبه 6 مرداد 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات