تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - دستور زبان فرانسه - افعال مهم زبان فرانسه

دستور زبان فرانسه - افعال مهم زبان فرانسه

  از امروز میخواهیم در بخش آموزش کمی فعالترشویم .برای همین از بحث صرف افعال شروع می کنیم.دو تا فعل هستن که میشه از آنها به عنوان مهمترین افعال نام برد.علتش هم این هست علاوه بر اینکه خودشون در مکالمات روزمره بسیار پرکاربردهستن،در صرف بعضی از زمان ها نیز کاربرد دارن.پس قبل از شروع یادگیری صرف افعال باید این فعل ها را یاد گرفت.یادگیریشون زیاد سخت نیست و فقط باید باتکرار و تمرین آنهارا به خاطر سپرد.برویم سرا آنها.

  ALLER

  AVOIR

  ETRE

  فعل

  رفتن

  داشتن

  بودن،هستن

  معنی

   
  این سه فعل قاعده صرف مشخصی ندارند.به صرف آنها توجه کنید:
   

  سوم شخص جمع

  دوم شخص جمع

  اول شخص جمع

  سوم شخص مفرد

  دوم شخص مفرد

  اول شخص مفرد

  صیغه

  Ils;ells(آنها)

  Vous(شما)

  Nous(ما)

  Il;elle;on(او)

  Tu(تو)

  Je(من)

  فاعل

  Sont

  etes

  sommes

  est

  es

  Suis

  ETRE

  هستند

  هستید

  هستیم

  هست

  هستی

  هستم

  معنی

  Vont

  allez

  allons

  va

  vas

  Vais

  ALLER

  می روند

  می روید

  می رویم

  می رود

  می روی

  می روم

  معنی

  Ons

  avez

  avons

  a

  as

  Ai

  AVOIR

  دارند

  دارید

  داریم

  دارد

  داری

  دارم

  معنی

  به مثال های زیر نگاه کنید:

  je vais a la maison

  من به خانه می روم.

  tu va a la maison.

  تو به خانه می روی.

   

  nous avons une voiture.

  ما یک اتومبیل داریم.

   

   

    دوشنبه 31 تیر 1392         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات