تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - اصطلاح

اصطلاح

  چند اصطلاح فرانسوی برای بیان موقعیت اشیاء

  فارسی

  ENGLISH

  FRANCAIS

  نزدیک، کنار

  next to, beside

  à côté (de)

  در سمت راست

  to the right (of)

  à droite (de)

  سمت چپ

  to the left (of)

  à gauche (de)

  در خارج

  abroad

  à l'étranger

  بیرون شهر

  in the country

  à la campagne>  

    دوشنبه 24 شهریور 1393         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات