کاربرد های فعل Faire - قسمت 2

  اصطلاحات کاربردی فرانسوی با فعل Faire 

  اصطلاح به فرانسه

  معادل فارسی

  Fiare accoucher

  آزاد کردن، رها کردن، دلیور کردن

  Faire accumuler

  دور هم جمع شدن

  Faire adapter

  مطابقت دادن، وفق دادن، تطبیق دادن

  Faire administrer un legs

  اعتماد کردن

  Faire agacer

  خاریدن، خارش داشتن

   

    دوشنبه 6 مرداد 1393         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات